Odwrotne obciążenie na usługi budowlane – interpretacje, przykłady

Nie wiesz, czy zastosować odwrotne obciążenie na usługi budowlane? Zobacz, jakie jest stanowisko organów podatkowych w konkretnych przypadkach. Przegląd najnowszych i najważniejszych interpretacji podatkowych dot. odwrotnego obciążenia w branży budowlanej.


JLT - odwrotne obciążenie interpretacjeObowiązujące od początku 2017 r. przepisy wprowadzające mechanizm odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych wywołują od samego początku wiele wątpliwości u podatników. Nie pomogła tutaj broszura informacyjna Ministra Finansów z 17 marca 2017 r.

Więcej o samych mechanizmie odwrotnego obciążenia (reverse charge) na usługi budowlane oraz objaśnień MF znajdziesz <<TUTAJ>>.

Podatnicy ze swoimi wątpliwościami zwracają się do organów podatkowych o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. W ten sposób mogą rozwiać swoje wątpliwości do stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w branży budowlanej. Wprawdzie interpretacja indywidualna chroni tylko jej adresata, warto jednak zaznajomić się ze stanowiskiem organów podatkowych w tej kwestii.

Poniżej znajduje się wybór interpretacji dotyczących odwrotnego obciążenia na usługi budowlane. Najnowsze interpretacje z czerwca 2017 r. znajdziesz <<TUTAJ>>.


Interpretacja indywidualna (2461-IBPP2.4512.42.2017.2.WN) z dn. 25.04.2017

Stan faktyczny: Firma zajmuje się prefabrykacją i montażem konstrukcji ze stali, np. hali, magazynów, wiat. Usługi są wykonywane na rzecz generalnego wykonawcy jako podwykonawca. Firma wykonuje na podstawie umowy o roboty budowlane prefabrykację i montaż kompletnej konstrukcji stalowej oraz prefabrykację elementów konstrukcji stalowej (bez usługi montażu).

Problem: Czy odwrotne obciążenie stosować do całości transakcji (prefabrykacja + montaż) czy tylko do montażu?

Odpowiedź: Odwrotne obciążenie powinno znaleźć zastosowanie tylko do montażu kompletnej konstrukcji stalowej. Prefabrykacja kompletnej konstrukcji stalowej oraz elementów konstrukcji stalowej, bez usługi montażu, objęta jest stawką 23% VAT.


Interpretacja indywidualna (2461-IBPP2.4512.131.2017.2.PG) z dn. 21.04.2017

Stan faktyczny: Firma zawarła umowę jako podwykonawca z generalnym wykonawcą na usługę naniesienia powłoki antygraffiti na ekrany akustyczne. Usługa nie była wykonana na budowie, ale w siedzibie firmy, do której generalny wykonawca dostarczył ekrany. Po wykonaniu usługi ekrany z naniesioną powłoką zostały zamontowane na budowie przez innych wykonawców.

Problem: Czy do usługi malowania elementu stanowiącego część usługi budowlanej (ekran akustyczny), wykonanej poza budową dla generalnego wykonawcy, należy zastosować odwrotne obciążenie?

Odpowiedź: Tak, należy zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia, ponieważ wykonywana jest usługa budowlana wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.


Interpretacja indywidualna (1462-IPPP3.4512.81.2017.2.RM) z dn. 19.04.2017

Stan faktyczny: Kilka podmiotów wykonuje usługi budowlane w formie konsorcjum na rzecz inwestora. Zgodnie z umową konsorcjum, jedna firma jest liderem a pozostali uczestnicy konsorcjum są partnerami. Na inwestora fakturę za całość usługi budowlanej wystawia jedynie lider konsorcjum. Partnerzy wystawiają faktury za swoją część prac na lidera i przenoszą również na niego powstałe u siebie koszty (materiały, sprzęt, koszt wynagrodzeń).

Pytanie: Czy partner konsorcjum wystawiając fakturę na lidera konsorcjum powinien zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia?

Odpowiedź: Tak. Jeżeli jedynie lider konsorcjum wystawia fakturę VAT na inwestora za wszystkie prace, a następnie partner wystawia fakturę na rzecz lidera, to w zakresie usług budowlanych z załącznika nr 14 do ustawy VAT partner będzie podwykonawcą lidera (generalnego wykonawcy względem inwestora).


Interpretacja indywidualna (1061-IPTPP3.4512.108.2017.1.BM) z dn. 13.04.2017

Stan faktyczny: Firma zatrudnia i udostępnia wykwalifikowanych pracowników do obsługi żurawi wieżowych, wykorzystywanych na budowach. Usługi udostępnienia pracowników wykonywane są na rzecz podwykonawców posiadających sprzęt, którzy wypożyczeni pracownicy będą obsługiwać.

Pytanie: Czy do usługi udostępniania personelu na terenie budowy należy zastosować odwrotne obciążenie?

Odpowiedź: Nie. Usługi udostępnienia personelu nie są objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia.


Interpretacja indywidualna (3063-ILPP1-1.4512.67.2017.1.OA) z dn. 11.04.2017

Stan faktyczny: Deweloper prowadzi inwestycję – budowę domu wielorodzinnego. Firma deweloperska nie zleciła kompleksowej usługi wykonania całej inwestycji jednemu generalnemu wykonawcy. Prace budowlane wykonuje szereg firm, z którymi deweloper podpisał bezpośrednio umowę. Dana firma budowlana wykonuje np. tylko roboty ziemne, inna wznosi ściany, następna wykonuje roboty elektryczne lub wykończeniowe.

Pytanie: Czy jeżeli deweloper zleca różnym wykonawcom wykonanie poszczególnych robót budowlanych, to znajduje zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia?

Odpowiedź: Nie, nie znajdzie zastosowania mechanizm odwróconego obciążenia. Deweloper, jako inwestor, zleca wykonanie usług budowlanych głównym wykonawcom, którzy nie działają w charakterze podwykonawców, lecz wykonawców.


Interpretacja indywidualna (3063-ILPP1-2.4512.37.2017.2.JO) z dn. 11.04.2017

Stan faktyczny: Firma świadczy usługi wynajmu rusztowań, z montażem i demontażem lub bez tych usług dodatkowych (tylko wynajem). Usługi te świadczone są na rzecz inwestora lub podwykonawcy.

Pytanie: Czy do świadczonych usług znajdzie zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia?

Odpowiedź: Mechanizm odwrotnego obciążenia nie znajdzie zastosowania w przypadku świadczenia usług na rzecz inwestora. Wtedy firma nie działa jako podwykonawca. Natomiast jeżeli usługa jest świadczona na rzecz podwykonawcy, to odwrotne obciążenie może znaleźć zastosowanie. Odwrotne obciążenie znajdzie zastosowanie w przypadku wynajmu rusztowań z montażem i demontażem (PKWiU 43.99.20.0). Natomiast sam wynajem rusztowań bez obsługi (PKWiU 77.32.10.0) nie będzie objęty procedurą reverse charge.


Interpretacja indywidualna (2461-IBPP3.4512.183.2017.1.PG) z dn. 7.04.2017

Stan faktyczny: Firma produkuje i sprzedaje wraz z montażem rolety, żaluzje i markizy przeciwsłoneczne. Sprzedaż z montażem wykonywana jest bezpośrednio dla klientów lub jako podwykonawca na budowie. Przy montażu na wysokościach firma korzysta z usług wynajmu podnośnika wraz z operatorem lub wynajmuje rusztowania wraz z usługą jego montażu i demontażu.

Pytanie: Czy do usług wynajmu podnośnika z operatorem lub wynajmu rusztowań wraz z usługą montażu / demontażu należy zastosować odwrotne obciążenie?

Odpowiedź: Tak. Usługa budowlana (najem podnośnika z operatorem lub rusztowania z montażem i demontażem) w ramach świadczonych usług montażu urządzeń przeciwsłonecznych podlega mechanizmowi odwrotnego obciążenia. Wynajmujący podnośnik z operatorem lub rusztowanie z montażem i demontażem działać będzie w charakterze podwykonawcy.


Interpretacja indywidualna (3063-ILPP1-3.4512.30.2017.2.JN) z dn. 7.04.2017

Stan faktyczny: Firma jest kompleksowym wykonawcą stoisk targowych. Przy wykonaniu stoiska posługuje się licznymi podwykonawcami, którzy wykonują takie prace jak prace stolarskie, kładzenie wykładzin i podłóg, roboty elektryczne, prace graficzne, prace wyposażeniowe, montaż mebli, demontaż stoiska, transport mebli i stoiska. Firma, realizując kompleksową budowę stoiska targowego, działa jako podwykonawca przy większych zleceniach (jako jeden z wielu podwykonawców) lub działa na zlecenie np. agencji reklamowej i nie realizuje stoiska dla końcowego odbiorcy.

Pytanie: Czy do usługi montażu i demontażu stoisk targowych jako podwykonawca znajdzie zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia?

Odpowiedź: Nie, odwrotne obciążenie nie będzie miało miejsca. Usługi wykonywane przez firmę budującą stoiska targowe klasyfikowane są pod symbolem PKWiU 82.30.12.0 – usługi związane z organizacją targów i wystaw. Nie jest to usługa wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.


Interpretacja indywidualna (3063-ILPP1-3.4512.59.2017.1.JN) z dn. 6.04.2017

Stan faktyczny: Firma wynajmuje na rzecz firmy budowlanej (będącej podwykonawcą) samochody ciężarowe z kierowcą do wywozu ziemi z terenu budowy. Ponadto firma wykonuje na rzecz generalnego wykonawcy transport kruszywa ze żwirowni na teren budowy. Zakup kruszywa należy do zlecającego, firma ma wykonać jedynie transport.

Pytanie: Czy do usług transportu na rzecz firm budowlanych znajdzie zastosowanie odwrotne obciążenie?

Odpowiedź: Nie, świadczone usługi klasyfikowane są pod symbolem PKWiU 49.41.20.0 – wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą oraz pod symbolem PKWiU 49.41.1 – transport drogowy towarów. Nie są to usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Przesłanki do zastosowania odwrotnego obciążenia nie są zatem spełnione.


Interpretacja indywidualna (1061-IPTPP2.4512.64.2017.2.KW) z dn. 5.04.2017

Stan faktyczny: Firma świadczy usługi budowlane związane ze wznoszeniem budynków jako podwykonawca. Rozliczenie usług następuje dwojako. Albo ustalana jest cena ryczałtowa za usługę, która obejmuje również koszty materiału i robociznę (usługa kompleksowa), albo osobno fakturowana jest usługa i osobno materiał.

Pytanie: Czy przy usłudze kompleksowej należy zastosować odwrotne obciążenie do całości usługi? Czy jeżeli umowa przewiduje, że odrębnie rozliczana jest usługa budowlana a osobno koszt materiału, to czy odwrotnym obciążeniem należy objąć tylko usługę budowlaną a należność za sam materiał rozliczyć na zasadach ogólnych?

Odpowiedź: W takim przypadku mamy do czynienia z usługą kompleksową. Bez znaczenia jest odrębne rozliczenie kosztu materiału obok kosztu samej usługi. Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę, ma znaczenie tylko dla ustalenia ceny, nie może prowadzić do odrębnego dla celów podatkowych kwalifikowania poszczególnych elementów usługi. Bez względu, który sposób rozliczenia ta firma stosuje, należy zastosować odwrotne obciążenie, ponieważ usługa budowlana jest usługą wiodącą a dostarczenie materiałów usługą pomocniczą.


Najnowsze interpretacje dotyczące odwrotnego obciążenia z czerwca 2017 r. znajdziesz <<TUTAJ>>.

Powyższe stanowiska organów podatkowych wynikają z interpretacji podatkowych. Nie wykluczone, że z czasem te stanowiska mogą ulec zmianie lub podatnik może je zakwestionować na drodze sądowej. Jednak warto wziąć pod uwagę poglądy reprezentowane przez organy podatkowe.

Jeżeli mieliby Państwo wątpliwości co do rozliczenia danej usługi, kancelaria JLT służy wsparciem prawnym i podatkowym.

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań