Opodatkowanie dochodów niemieckiej GmbH

Jakie jest opodatkowanie spółki GmbH w Niemczech? Jakie podatki dochodowe płaci niemiecka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?


JLT - opodatkowanie GmbH w NiemczechCoraz więcej polskich firm decyduje się na założenie firmy w Niemczech. Najczęściej wybieraną formą jest oczywiście indywidualna działalność gospodarcza (Einzelunternehmer). Jednakże coraz więcej polskich przedsiębiorców decyduje się na założenie odpowiednika polskiej spółki z o.o. w Niemczech czyli Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Niewątpliwą zaletą działalności w takiej formie jest ograniczenie odpowiedzialności właściciela firmy. Jeżeli biznes w Niemczech nie wyjdzie, to ryzykuje się jedynie wniesionymi wkładami do spółki a nie całym swoim majątkiem. Jest to szczególnie ważne w przypadku rozpoczęcia działalności na obcym, nieznanym nam rynku.

Przed założeniem spółki GmbH w Niemczech warto dowiedzieć się, jak opodatkowana jest spółka GmbH. Dla wspólnika najważniejszy jest przy tym podatek dochodowy spółki. Oczywiście spółka GmbH płaci w Niemczech np. podatek VAT (Umsatzsteuer) czy podatek od wypłacanych wynagrodzeń (Lohnsteuer). Jednak to poziom obciążenia podatkiem dochodowym jest kluczowy dla oceny opłacalności wyboru formy prawnej prowadzonej działalności w Niemczech.

W Niemczech spółka GmbH płaci dwa podatki dochodowe. Podatek analogiczny do polskiego podatku od dochodów osób prawnych (Körperschaftsteuer) oraz podatek od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer – tłumaczony też w Polsce jako podatek od działalności przemysłowej i handlowej).

Podatek dochodowy od osób prawnych (Körperschaftsteuer)

Stawka podatku dochodowego w Niemczech wynosi 15 procent. Do tego dochodzi 5,5 procent dodatku solidarnościowego (Solidaritätszuschlag) liczonego od kwoty podatku dochodowego. Efektywne obciążenie wynosi zatem 15,825%.

Przykład:

Spółka GmbH osiągnęła dochód 100. Podatek dochodowy wyniesie 15. Do kwoty podatku doliczamy 5,5% dodatku solidarnościowego, czyli 0,825. Łączne obciążenie to 15,825%.

Niemiecki podatek dochodowy od osób prawnych jest, podobnie jak w Polsce, podatkiem rocznym. Na złożenie rocznego zeznania podatkowego spółka ma trochę więcej czasu niż w naszym kraju, bo do 31 maja roku następnego. W czasie roku istnieje co do zasady obowiązek uiszczania kwartalnych zaliczek na podatek w terminach do 10 marca, 10 czerwca, 10 września i 10 grudnia.

Punktem wyjścia do ustalenia podstawy opodatkowania, czyli dochodu do opodatkowania (zu versteuerndes Einkommen) jest zysk netto wykazany w bilansie spółki (Jahresüberschuss). Podobnie, jak w Polsce, ostateczny wynik podatkowy może znaczenie się różnić od wyniku bilansowego. Należy przeprowadzić szereg korekt wyniku bilansowego o np. wydatki niestanowiące kosztu uzyskania przychodu, ukrytą dywidendę, dotacje i składki członkowskie, przychody z nieodpłatnych świadczeń czy otrzymane dywidendy i zyski ze zbycia udziałów.

Wydatkie niestanowiące kosztu uzyskania przychodu

Dla przedsiębiorcy zawsze ważne jest to, co stanowi koszt uzyskania przychodu a co nie może być uwzględnione dla celów podatku dochodowego. Najważniejsze NKUP-y (wydatki niestanowiące kosztu uzyskania przychodu) w niemieckiej GmbH to:

 • prezenty o wartości wyższej niż 35 euro rocznie na osobę;
 • 30% stosownych tzw. Bewirtungskosten (wydatki na posiłki, ugoszczenie kontrahenta, podobne do polskich kosztów reprezentacji);
 • wydatki na noclegi i wyżywienie (Gästehäuser);
 • kary pieniężne i grzywny, odsetki od niezapłaconych podatków;
 • środki przeznaczone na łapówki;
 • podatek od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer)

Strata podatkowa GmbH

Przy ustalaniu dochodu do opodatkowania możemy uwzględnić również stratę podatkową z lat ubiegłych. Są tu jednak pewne ograniczenia. Bez problemu odliczymy stratę do wysokości 1 miliona euro. Powyżej tej kwoty odliczymy jedynie 60% straty. Warto pamiętać, że przy nabyciu udziałów w niemieckiej GmbH strata z lat ubiegłych może przepaść, nawet całkowicie. Jest to rozwiązanie nieznane w Polsce i zmiany własnościowe udziałów nie mają wpływu na rozliczenia podatkowe spółki z o.o. Nabycie spółki GmbH ze stratą może okazać się zatem nieskuteczną optymalizacją podatkową w Niemczech.

Po odliczeniu straty podatkowej uzyskujemy dochód do opodatkowania. Od tak uzyskanej kwoty dochodu obliczamy 15% podatku, a następnie 5,5 dodatku solidarnościowego.

Gewerbesteuer / podatek od działalności gospodarczej

Każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą w Niemczech jest zobowiązany do zapłaty podatku od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer, w skrócie GewSt). Takiemu obowiązkowi podlega w szczególności spółka GmbH. Gewerbesteuer jest to podatek pobierany przez gminy, który stanowi ich dochód. Wysokość tego podatku może się różnić w różnych gminach.

Etapy ustalania Gewerbesteuer

Sposób obliczenia i ustalenia Gewerbesteuer jest dość skomplikowany. Jego ustalanie i pobór następuje dwuetapowo. Wpierw na poziomie urzędu skarbowego (Finanzamt) ustalana jest podstawa wymiaru podatku (Gewerbesteuermessbetrag). Wydana decyzja przekazywana jest do gminy, która stosując stawkę podatku obowiązującą w danej gminie (Hebesatz), określa wysokość podatku.

Deklarację podatkową do urzędu skarbowego składa się do 31.05 roku następnego. Jeżeli jest ona składana przez doradcę podatkowego, to termin wydłuża się do 30.09. Należy jednak uiszczać kwartalne zaliczki w terminach do 15 lutego, 15 maja, 15 sierpnia i 15 listopada.

Podstawa opodatkowania i stawka podatku

Punktem wyjścia do określenia podstawy wymiaru podatku jest dochód wynikający ze sprawozdania finansowego. Przy spółce GmbH nie ma kwoty wolnej od podatku, jak to ma miejsce w przypadku osób fizycznych i spółek osobowych (dla tych podmiotów kwota wolna to 24.500 euro).

Następnie dochód bilansowy jest korygowany o odpowiednie doliczenia (Hinzurechnungen) i odliczenia (Kürzungen). Sposób ustalania doliczeń i odliczeń jest skomplikowany i często wymagać będzie współpracy z doradcą podatkowym. Szczegóły doliczeń i odliczeń wynikają z §7 i §8 ustawy o Gewerbesteuer (GewStG). Następnie możemy odliczyć straty z lat ubiegłych. Straty do 1 miliona euro odliczymy w pełnej wysokości, powyżej tej kwoty jedynie w 60%.

W ten sposób uzyskujemy kwotę zysku na cele podatku Gewerbesteuer (Gewerbeertrag). Tę kwotę mnożymy przez bazową stawkę podatku (Steuermesszahl), która wynosi zawsze 3,5%. Otrzymujemy w ten sposób kwotę, która przekazywana jest do właściwej gminy (Steuermessbetrag). Jest to kwota wyliczona dla danej spółki, do której właściwa gmina zastosuje własną, indywidualną stawkę podatku (Hebesatz).

Stawki podatku różnią się od gminy do gminy. Warto zatem zakładając spółkę GmbH wybrać taką gminę, w której stawka Gewerbesteuer jest niższa. Paradoksalnie, zwyczajowo atrakcyjne inwestycyjnie lokalizacje mają wysokie stawki, niskie stawki są w mniej atrakcyjnych i rozwiniętych gminach. Przykładowe stawki są następujące:

 • Berlin 410%
 • Hamburg 470%
 • Frankfurt nad Odrą 400%

Najniższe stawki, które występują w kilku gminach w Niemczech, to 200%. Jest to najniższa dopuszczalna stawka podatku na poziomie gminy. Średnie stawki w Niemczech Gewerbesteuer przekraczają 400%. Biorąc pod uwagę stawkę bazową podatku (3,5%) oraz stawki stosowane przez gminy (ok. 400%), to efektywne obciążenie dochodów spółki GmbH tym podatkiem wynosi 14%.

Zapłacony podatek Gewerbesteuer nie stanowi dla spółki kosztu uzyskania przychodu i nie może być odjęty od dochodu.

Schemat obliczenia Gewerbesteuer

Cały schemat obliczenia podatku Gewerbesteuer dla spółki GmbH wygląda zatem tak:

dochód firmy dla celów podatku dochodowego dla osób prawnych (KStG)
+doliczenia zgodnie z §7 GewStG
odliczenia zgodnie z §8 GewStG
odliczenie straty z lat ubiegłych
=dochód na cele GewSt
x3,5% (stopa bazowa)
=podstawa wymiaru GewSt dla gminy
xstawka podatku gminy (np. 410%)
=podatek od działalności gospodarczej do zapłaty (Gewerbesteuer)

Łączne obciążenia podatkiem dochodowym niemieckiej GmbH                                                                                                         

Obliczając dochód w niemieckiej spółce GmbH musimy zatem uwzględnić podatek od osób prawnych (Körperschaftssteuer) oraz podatek od prowadzenia działalności gospodarczej (Gewerbesteuer). Ponieważ ten drugi podatek jest różny w zależności od gminy, nie można określić ogólnego, łącznego obciążenia podatkowego niemieckiej GmbH.

Dla uproszczenia można przyjąć, że łączne obciążenie podatkiem dochodowym wyniesie średnio 29,8% Na tę kwotę składa się:

 • podatek dochodowy od osób prawnych (15%)
 • dodatek solidarnościowy (0,825%)
 • podatek od działalności gospodarczej (średnio 14%).

Łączne obciążenie spółki GmbH podatkiem dochodowym w wysokości 29,8% może wydawać się stosunkowo wysokie. W latach 90-tych poziom obciążenia sięgał nawet 56,8%.

Pamiętajmy, że jest to obciążenie podatkiem dochodowym na poziomie spółki GmbH. Odpowiada ono polskiemu obciążeniu z tytułu podatku CIT w wysokości 19%. Jeżeli zysk spółki będzie podlegał wypłacie w formie dywidendy, to pobrany zostanie dodatkowy podatek. Kwestia wypłaty zysku z niemieckiej spółki GmbH omówiona zostanie odrębnie.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo wsparcia przy inwestycji w Niemczech, np. w formie spółki GmbH, to kancelaria JLT chętnie Państwu pomoże we wszelkich kwestiach z tym związanych. Warto skorzystać ze wsparcia doradcy podatkowego od spraw polsko-niemieckich.

Przeczytaj popularne artykuły:

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań