Sprzedaż wysyłkowa do Niemiec po 1 lipca 2021

Sprzedaż wysyłkowa do Niemiec po 1 lipca 2021

Sprzedaż wysyłkowa do Niemiec wkrótce będzie się odbywać na nowych zasadach. W Unii Europejskiej wprowadzono tzw. pakiet e-commerce. Będzie on miał w szczególności wpływ na sprzedaż wysyłkową do innych krajów UE. Zostanie on wprowadzony w życie 1 lipca 2021. Zmiany będą rewolucją w stosunku do obecnie panujących reguł. Wprawdzie ostateczne brzmienie polskich przepisów nie jest jeszcze znane, ale można już przewidzieć, jak będzie wyglądać sprzedaż wysyłkowa do Niemiec 1 lipca 2021 r. Opisane zasady można zastosować także do sprzedaży wysyłkowej do innych krajów unijnych. Dotyczą one m.in. zmian w stosowaniu VAT krajów do których jest prowadzona.


Przeczytaj także nasz najnowszy artykuł Sprzedaż internetowa – zmiany od 1 lipca 2021, w którym odpowiadamy na powstające pytania i wątpliwości.

Obecne zasady sprzedaży wysyłkowej do Niemiec

Szczegółowe informacje dot. obecnie obowiązujących zasad sprzedaży wysyłkowej do Niemiec można znaleźć <<TUTAJ>>.

Obecnie obowiązują regulacje, zgodnie z którymi do przekroczenia progu 100.000 euro sprzedaż wysyłkowa do Niemiec rozliczana jest z polską stawką podatku. Przekroczenie progu w danym roku podatkowym oznacza przejście na niemiecką stawkę podatkową (podstawowa to 19%).

Przykład 1.

Polska spółka A sprzedaje swoje produkty do Niemiec. Odbiorcami są osoby prywatne. Spółka A w 2020 r. nie przekroczyła progu sprzedaży wysyłkowej do Niemiec, wartość jej sprzedaży (bez podatku VAT) wyniosła 80 tys. euro. W 2021 r. prognozowana sprzedaż wynosić będzie 80 tys. euro. Spółka A nie ma obowiązku rejestracji do VAT, na fakturach sprzedażowych powinna wykazywać polską stawkę (podstawowa 23%).

Z progu dostaw można zrezygnować, składając zawiadomienie VAT-21. Rezygnacja może nastąpić na 30 dni przed pierwszą planowaną dostawą. Rezygnacja jest wiążąca na dwa lata.

Przykład 2

Polska spółka B sprzedaje swoje produkty do Niemiec osobom prywatnym. Wysyłka następuje z Polski. Spółka B składa w 1 marca 2021 r. zawiadomienie VAT-21 do swojego urzędu skarbowego. Jako datę pierwszej dostawy do Niemiec spółka B wskaże 1 kwietnia 2021. Jeżeli do 1 kwietnia  spółka nie przekroczyła progu 100.000 euro, to sprzedaż do Niemiec jest rozliczana z Polską stawką podatku VAT. Każda sprzedaż po 01.04.2021 opodatkowana będzie z niemiecką stawką VAT.

Przekroczenie progu sprzedaży wysyłkowej 100.000 euro lub rezygnacja z niego powoduje obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech.

Sprzedaż wysyłkowa oznacza wysyłkę z Polski do innego kraju UE do osoby niebędącej przedsiębiorcą rozliczającym VAT. Najczęściej są to osoby prywatne. Sporo polskich firm korzysta jednak z magazynów logistycznych położonych w Niemczech. Takie magazyny oferuje np. Amazon w programie FBA (o sprzedaży przez Amazon w programie FBA można dowiedzieć się więcej <<TUTAJ>>).

Sprzedaż z magazynu w Niemczech nie jest sprzedażą wysyłkową. Jest to transakcja krajowa, która powinna być rozliczona w Niemczech. Nie obowiązują tutaj żadne limity sprzedaży. Już od pierwszej sprzedaży z magazynu w Niemczech należy zarejestrować się do podatku VAT w Niemczech. Przemieszczenie towarów z Polski do magazynu w Niemczech powinno być wykazane w polskiej deklaracji (jako WDT) oraz w niemieckiej (jako WNT). Sprzedaż z magazynu w Niemczech do niemieckiego odbiorcy jest opodatkowana w Niemczech niemieckim podatkiem VAT. Jeżeli towar sprzedawany jest do innego kraju UE, to do czasu przekroczenia limitu sprzedaży naliczany jest nadal niemiecki podatek.

Przykład 3

Polska spółka C korzysta z magazynu Amazon w Niemczech. C wysyła towary do niemieckiego magazynu. Stamtąd towar jest wysyłany do klienta z Niemiec (osoby prywatnej) oraz do prywatnego klienta z Austrii i Polski. C powinien wykazać WDT w Polsce oraz WNT w Niemczech w związku z przemieszczeniem towarów z Polski do Niemiec. Sprzedaż do klienta z Niemiec opodatkowana jest niemieckim podatkiem VAT. Sprzedaż do Austrii i Polski również, jeżeli C nie przekroczy limitu z Niemiec do Polski (obecnie 160 tys. PLN) i Austrii (35 tys. euro).

Pakiet e-commerce / zmiany w sprzedaży wysyłkowej do Niemiec od 1 lipca 2021 r.

Obecnie obowiązujący system sprzedaży wysyłkowej ulegnie bardzo istotnym zmianom od 1 lipca 2021 r. Możemy mówić tutaj o rewolucji. Sprzedawcy internetowi mogą mieć problem, by odnaleźć się w nowych regulacjach. Poniżej przedstawione zostaną regulacje od strony praktycznej. Prace nad nowelizacją jeszcze trwają, więc poniższe informacje powinny być traktowane jako prognoza przyszłych regulacji. Jak zatem będą wyglądać limity sprzedaży wysyłkowej w 2021 r.?

Najważniejsza zmiana polega na tym, że wprowadzone zostaną nowe limity sprzedaży wysyłkowej (zamiast sprzedaży wysyłkowej pojawi się nowy termin wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – WSTO). Obowiązywać będzie jednolity próg sprzedaży w wysokości 10.000 euro rocznie (przepisy przewidują, że po przeliczeniu ta kwota wyniesie w PLN 42.000). Uwaga, najprawdopodobniej ten próg obowiązywać będzie dla wszystkich krajów łącznie, a nie dla każdego kraju odrębnie. Przepisy nie są wprawdzie jednoznaczne, ale podobny próg obowiązuje przy usługach świadczonych elektronicznie. Te usługi będą wliczane do limitu 10.000 euro / 42.000 PLN. Przy usługach elektronicznych stanowisko jest takie, że limit dotyczy wszystkich krajów UE łącznie. Założyć zatem można, że tak samo będzie przy sprzedaży wysyłkowej (WSTO).

Konsekwencje przekroczenia limitu sprzedaży wysyłkowej, czyli progu 10.000 euro / 42.000 PLN są bardzo istotne. Po wyczerpaniu tego limitu trzeba zarejestrować się w kraju, do którego wysyłana jest przesyłka do osoby prywatnej.

Przykład 4

Polska spółka D wysyła po 01.07.2021 towary do Niemiec, Austrii i Belgii. Sprzedaż do Niemiec wynosi 6.000 euro, do Austrii 3.000 euro a do Belgii 1.000 euro. Daje to łączną kwotę 10.000 euro. Każda kolejna sprzedaż powinna być opodatkowana podatkiem VAT kraju, do którego wysyłana jest przesyłka. Limit roczny został wyczerpany i wysyłając towar do osoby prywatnej w dowolnym kraju UE trzeba się tam zarejestrować. Spółka D po przekroczeniu progu wysyła towar do tych trzech krajów oraz Włoch. Spółka D powinna zarejestrować się do VAT we wszystkich krajach, gdzie wysyła towar, czyli w Niemczech, Austrii, Belgii i Włoszech.

Limit 10.000 euro jest stosunkowo niski. Wliczanie do tego limitu całości sprzedaży do innych krajów UE spowoduje, że znaczna liczba firm podpadać będzie pod nowe przepisy. Przypomnijmy, że do 01.07 obowiązują limity do każdego kraju osobno, najniższy możliwy limit to 35.000 euro (np. w Austrii) a najwyższy to 100.000 euro (np. w Niemczech). Limity do obowiązku rejestracji VAT w krajach UE w 2021 r. są więc zróżnicowane. Polski sprzedawca internetowy mógł mieć obroty sięgające kilkuset tysięcy euro, a nadal mógł rozliczać wszystkie sprzedaże z polską stawką VAT. Jeżeli w jakimś kraju przekroczył te limity, to mógł się w nim zarejestrować, a do innych krajów UE nadal korzystać z limitów.

Ustanowienie łącznego limitu 10.000 euro rocznie spowoduje, że ogromna liczba polskich sprzedawców będzie zmuszona naliczać podatki w innych stawkach europejskich. Stawki te wahają się pomiędzy 15% (Luksemburg) a 27% (Węgry).

Z limitu można także zrezygnować, składając odpowiednie zawiadomienie do urzędu skarbowego. Po rezygnacji z progu związanym się jest tą decyzją przez dwa lata.

Procedura szczególna OSS

Jak widzimy, przekroczenie progu 10.000 euro nastąpi dla wielu sprzedawców stosunkowo szybko. Następstwem tego jest obowiązek rejestracji w każdym kraju UE, do którego wysyłane są przesyłki w ramach WSTO. Trudno oczekiwać, by sprzedawca rejestrował się w kilku a nawet kilkunastu krajach, tym bardziej że taki obowiązek po przekroczeniu limitu nastąpi nawet po pierwszej niewielkiej sprzedaży. Wprowadzono zatem procedurę specjalną OSS (one stop shop).

Procedura OSS, w skrócie mówiąc, polega na tym, że w kraju identyfikacji wykazuje się i odprowadza podatki obliczone według stawek innych krajów. Podatek ten wpłaca się do swojego urzędu w kraju i następnie rozliczenie następuje między krajami państw członkowskich. Deklarację składa się zatem tylko w kraju siedziby, bez potrzeby rejestracji w każdym kraju z osobna. Deklaracja składana jest kwartalnie do końca miesiąca po kwartale i wykazuje się podatek VAT z podziałem na różne Państwa UE.

Przykład 5

Spółka E sprzedaje do trzech krajów UE: Niemiec, Czech i Francji. Spółka przekroczyła próg 10.000 euro. Zamiast rejestracji do VAT w tych trzech krajach E wybiera procedurę szczególną OSS. E składa zatem kwartalnie deklarację w polskim urzędzie skarbowym, wykazując odrębnie kwoty podatku należnego podatku z różnymi stawkami (Niemcy 19%, Czechy 21%, Francja 20%). E wpłaca należy podatek, urząd skarbowy rozlicza się z tymi państwami (to już jest poza kontrolą i zainteresowaniem E).

Ogromną zaletą OSS jest zatem brak konieczności rejestracji do VAT w każdym kraju UE po przekroczeniu limitu 10.000 euro. Z regulacji OSS można skorzystać na zasadzie „wszystko albo nic”. Jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z procedury OSS, to wszystkie sprzedaże WSTO należy deklarować w tej procedurze. Uwaga, dotyczy to wszystkich sprzedaży WSTO z każdego kraju a nie tylko z Polski. Wszystkie WSTO (czyli sprzedaż z wysyłką z jednego kraju UE do innego kraju UE do nie podatnika / osoby prywatnej) będą rozliczane w jednym kraju identyfikacji (w praktyce w kraju siedziby firmy).

Przykład 6

Spółka F posiada dwa magazyny w Polsce i w Czechach. Z tych magazynów towary wysyłane są do Niemiec do osób prywatnych (WSTO). Firma przekroczyła limit 10.000 euro, zobowiązana jest zatem naliczać podatek zgodnie z krajem przeznaczenia (Niemcy). Sprzedaż zarówno z Polski jak i z Czech opodatkowana będzie niemiecką stawką VAT. Spółka F zgłosiła się w Polsce do procedury OSS. Oznacza to, ze F wykazuje w polskiej, specjalnej deklaracji podatek VAT nie tylko od WSTO z Polski do Niemiec, ale także z Czech do Niemiec. Całość rozliczana jest zatem w Polsce. F nie ma obowiązku rejestracji do VAT w Niemczech i w Czechach z powodu WSTO (taki obowiązek rejestracji do VAT może powstać z innych powodów, o czym dalej).

Minusem procedury OSS jest brak możliwości rozliczenia podatku naliczonego od zakupów. Taki podatek można wprawdzie odzyskać, ale w procedurze VAT-Ref.

Sprzedaż z magazynów logistycznych a WSTO

Jak wspomniano, WSTO to w skrócie sprzedaż do osoby prywatnej, gdzie towar przesyłany jest z jednego kraju UE do innego. WSTO nie obejmuje zatem sprzedaży krajowej (np. miejsce wysyłki i przeznaczenia jest tylko w Niemczech albo tylko w Polsce). W procedurze OSS rozliczymy zatem tylko WSTO, a nie sprzedaż krajową. Procedura OSS wprowadzona przez pakiet e-commerce ułatwiać będzie zatem tylko sprzedaż pomiędzy dwoma krajami. Sprzedaż krajowa (w dowolnym kraju) rozliczana będzie na zasadach ogólnych.

Jeżeli zatem polski sprzedawca korzysta z magazynu logistycznego (np. Amazon) w innym kraju UE lub wysyła towar z terytorium kraju przeznaczenia, to nadal może dla niego istnieć obowiązek rejestracji do VAT w kraju położenia magazynu lub kraju wysyłki. Sprzedaż taka będzie opodatkowana jako sprzedaż krajowa i nie będzie mogła być wykazana w procedurze OSS.

Przykład 7

Spółka G posiada magazyn logistyczny w Niemczech. G przemieszcza towary do magazynu w tym kraju. Następnie niemiecki klient zamawia towar z miejscem dostawy do Niemiec. Ponadto z magazynu w Niemczech zostaje zamówiony towar przez przedsiębiorcę z Hiszpanii oraz dodatkowo przez osobę prywatną z Francji. Spółka G prowadzi także sprzedaż internetową z polskiego magazynu na rzecz osób prywatnych w Niemczech. Spółka G zgłosiła się do procedury OSS, bo przekroczyła próg 10.000 euro.

Schemat rozliczenia będzie następujący:

  • sprzedaż z Polski do Niemiec do osób prywatnych – jest to WSTO do zadeklarowania w OSS
  • przesunięcie towaru z Polski do magazynu w Niemczech – jest to WDT w Polsce i WNT w Niemczech (obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech)
  • sprzedaż z Niemiec do klienta prywatnego w Niemczech – niemiecka sprzedaż krajowa rozliczana w niemieckiej deklaracji VAT (brak możliwości rozliczenia w procedurze OSS)
  • sprzedaż z Niemiec do przedsiębiorcy w Hiszpanii – należy wykazać WDT w Niemczech w niemieckiej deklaracji
  • sprzedaż z Niemiec do osoby prywatnej we Francji – WSTO do zadeklarowania w OSS w Polsce (pomimo że sprzedaż jest z Niemiec, jest to nadal WSTO).

Ważne jest, że rejestracja do OSS może się odbyć tylko w jednym kraju, jest to tzw. kraj identyfikacji. W praktyce jest to państwo siedziby firmy.

Tak to powinno funkcjonować w przyszłości (jak będzie, czas pokaże). Należy jeszcze raz podkreślić, że ostateczne brzmienie polskich przepisów nie jest jeszcze znane. Jak pokazuje praktyka, w pierwszych miesiącach mogą się pojawić sprzeczne interpretacje. Nie jest jasne, czy limit 10.000 euro liczyć się będzie dla wszystkich krajów łącznie (wszystko na to jednak wskazuje), czy też dla każdego z osobna. Mogą się pojawić wątpliwości co do sytuacji firm, które złożyły zawiadomienie VAT-21 i były związane tym wyborem przez dwa lata. Pytanie także, czy faktycznie sprzedawca będzie mógł nadal być zarejestrowany do VAT w innym kraju UE i wykazywać tam sprzedaże krajowe i WDT/WNT i czy nie wykluczy to procedury OSS (ma ona w zasadzie spowodować, że rejestracja nie będzie konieczna). Czas pokaże, jakie będą ostateczne przepisy regulujące zależności między sprzedażą wysyłkową a VAT i ich interpretacja.

W naszej ocenie schemat rozliczeń firm, które prowadzą sprzedaż wysyłkową do Niemiec po 1 lipca 2021 r. powinien wyglądać, jak powyżej przedstawiono. Przede wszystkim skorzystanie z OSS nie oznaczać będzie najprawdopodobniej tego, że dany sprzedawca powinien wyrejestrować się z VAT w Niemczech. Chodzi o podmioty, które dokonały już takiej rejestracji VAT w Niemczech ze względu na magazyn logistyczny w Niemczech (najczęściej Amazon) lub wysyłkę z terytorium Niemiec (najczęściej użytkownicy eBay z przygranicznych miejscowości). Firmy te nadal powinny rozliczać WNT w Niemczech, WDT z Niemiec oraz sprzedaż krajową w Niemczech. Pytaniem otwartym pozostaje sytuacja firm, które złożyły VAT-21 i zrezygnowały z progu dostaw do Niemiec i tam są zarejestrowane do podatku VAT. Teoretycznie mogą one rozliczać całą sprzedaż przez OSS, jeżeli wysyłka jest tylko z Polski. To samo dotyczy firm, które limit 100.000 euro przekroczyły.

Podsumowanie – sprzedaż wysyłkowa do Niemiec

Niewątpliwie pakiet e-commerce przyniesie ogromne zmiany w VAT od 1 lipca 2021. Warto już dziś się na nie przygotować. W szczególności dotyczy to firm prowadzących sprzedaż wysyłkową do Niemiec. Każdy ze sprzedawców powinien ocenić, czy przekroczy próg 10.000 euro na WSTO, czy skorzysta z regulującej VAT procedury OSS i czy nadal będzie konieczna rejestracja VAT w Niemczech lub innym kraju UE. Przed sprzedawcami stać będą także wyzwania techniczne, np. związane ze stosowaniem kilkunastu różnych stawek podatków VAT. Firmy staną przed dylematem, czy ustalić jednolitą stawkę brutto dla wszystkich krajów (sprzedaż do jednych będzie bardziej opłacalna niż do innych, stawka wpłynie bowiem na marżę), czy cenę uzależnioną od kraju przeznaczenia (stała cena netto, zmienna stawka VAT w zależności od miejsca dostawy).

Przeczytaj także nasz najnowszy artykuł Sprzedaż internetowa – zmiany od 1 lipca 2021, w którym odpowiadamy na powstające pytania i wątpliwości.

W czym możemy pomóc?

Kancelaria JLT zapewnia kompleksowe wsparcie podatkowe dla firm w Niemczech, w tym dokonuje rejestracji polskich firm dla celów VAT w Niemczech. Obsługa firm w Niemczech świadczona jest w ramach współpracy z niemieckimi doradcami podatkowymi. W zależności od rodzaju sprawy zapewniamy wsparcie ze strony niemieckiego specjalisty. Sprawy podatkowe na terenie Niemiec są wtedy koordynowane przez doradcę podatkowego z kancelarii JLT. Wspieramy w szczególności sprzedawców z Polski prowadzących sprzedaż wysyłkową do Niemiec lub korzystających z magazynów w Niemczech.

Przeczytaj popularne artykuły:

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań