Zagrożenie koronawirusem a praca w Niemczech

Obecnie prawie wszystkie kraje europejskie zmagają się z epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2), wywołującego chorobę COVID-19. Wprowadzane środki sanitarno-epidemiologiczne paraliżują działalność firm. Dążenia krajów zmierzają do tego, by wzmacniać ochronę granic i często prowadzą wręcz do zamknięcia granic. Z naszych sąsiadów swoje granice zamknęły dotychczas Słowacja i Czechy. Od 13 marca 2020 weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Zwrócić także trzeba uwagę na przepisy rozporządzenia MSWiA z dnia 13.03.2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.

Szczególnie trudna staje się sytuacja firm świadczących usługi w innych krajach, w tym w Niemczech.


Co przewidują przepisy nowego rozporządzenia dot. koronawirusa?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 433) wprowadza od 14 marca 2020 r. do czasu odwołania obowiązek przekazywania Straży Granicznej określonych informacji przez osoby przekraczające polską granicę. Do Polski nie będą wpuszczani cudzoziemcy. Polską granicę od 15.03 będą mogli przekraczać m.in.:

  • obywatele RP;
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
  • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
  • cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy;
  • posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;
  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Jeżeli powyższe osoby przekroczą granicę polską, to będą zmuszeni poddać się przymusowej kwarantannie, co do zasady w miejscu swojego zamieszkania. Kwarantannie poddani zostaną wszyscy bez względu na to, czy występuje u nich podejrzenie o wystąpienie symptomów koronawirusa. Władze zapowiadają, że jak ktoś nie będzie chciał narażać swojej rodziny i odbywać kwarantanny w domu, to w każdym powiecie miejscowe władze przygotują miejsce na odbycie takiej kwarantanny. Kwarantanna ma trwać 14 dni.

Powrót pracownika z Niemiec a kwarantanna

Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. koronawirusa przewidują istotny wyjątek od obowiązku kwarantanny w przypadku przekroczenia granicy. Tego obowiązku nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy RP w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym.

Zgodnie z tym przepisem, jeżeli z Niemiec (państwo sąsiadujące) powracać będzie pracownik wykonujący tam czynności zawodowe (np. oddelegowany do pracy w Niemczech), to nie będzie miał obowiązku poddania się kwarantannie w związku z podejrzeniem koronawirusa. Należy zatem zadbać o to, by pracownik powracający do Polski miał przy sobie odpowiednie dokumenty, by wykazać charakter swoich czynności w Niemczech (umowa o pracę, A1, zgłoszenie celne itd.). Tego rodzaju furtka może znacznie ułatwić dalsze wykonywanie usług w Niemczech, nawet w przypadku epidemii koronawirusa.

Podejrzenie koronawirusa w Niemczech – co robić?

Odpowiednikiem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (Sanepid) w Niemczech jest urząd ds. zdrowia (Gesundheitsamt). Jest to instytucja powołana do walki z koronawirusem w Niemczech. W razie podejrzenia infekcji koronawirusem w Niemczech należy skontaktować się z miejscowym Gesundheitsamt, który dalej pokieruje osobę podejrzaną o zachorowanie. Właściwy Gesundheitsamt w Niemczech (wyszukuje się po nazwie miejscowości lub kodzie pocztowym) można ustalić <<TUTAJ>>.

Kwarantanna pracownika w związku z koronawirusem

W przypadku podania pracownika kwarantannie w związku z podejrzeniem infekcji koronawirusem pracownik traktowany jest tak, jakby był na zwolnieniu lekarskim (L4). Za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny lub izolacji związanej z koronawirusem przysługuje pracownikom wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez pracodawcę lub ZUS. Pierwsze 33 dni (14 dni dla osób, które przekroczyły 50. rok życia) koszty pokrywa zatem pracodawca, następnie zaś Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czyli w przypadku kwarantanny trwającej 14 dni, pełny koszt pokrywa pracodawca, płatnik składek.

Jeżeli do kwarantanny w związku z koronawirusem doszłoby w Niemczech, to obowiązują tam analogiczne przepisy. Przez pierwsze 6 tygodni pracodawca nadal wypłaca pensję pracownikowi poddanemu kwarantannie w związku z podejrzeniem koronawirusa. Jednakże pracodawca może zwrócić się do właściwego organu (Gesundheitsamt) o zwrot kosztów związanych z wypłatą wynagrodzenia odosobnionego pracownika. Taki zwrot kosztów przysługuje także osobom samozatrudnionym, poddanym kwarantannie w związku z koronawirusem. Samozatrudnieni otrzymują za miesiąc kwarantanny 1/12 dochodu z roku poprzedniego. Wnioski o zwrot kosztów należy złożyć w ciągu 3 miesięcy. Czy zwrot ten przysługiwać będzie także firmom polskim, pokaże praktyka.

W czym możemy pomóc?

Kancelaria JLT zapewnia kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe dla firm, które delegują pracowników za granicę. Usługi doradztwa podatkowego świadczone są w ramach współpracy z zagranicznymi prawnikami i doradcami podatkowymi. W zależności od rodzaju sprawy zapewniamy wsparcie ze strony profesjonalnego specjalisty. Kancelaria JLT dokonuje również wszelkich zgłoszeń i formalności związanych z delegowaniem pracowników do innych krajów, w szczególności do Niemiec. Delegowanie pracowników za granicę to nasza specjalność.

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań