Rozliczenie podatku VAT w Niemczech – obowiązki i terminy

JLT Rozliczenie podatku VAT w NiemczechCoraz więcej polskich firm rozważa rejestrację lub już dokonało rejestracji do VAT w Niemczech. Zobacz, jakie obowiązki powstają w związku z posiadaniem statusu niemieckiego podatnika VAT.

Informacje dotyczące obowiązku rejestracji do VAT w Niemczech znajdują się tutaj: <<Obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech>> oraz tutaj: <<Procedura rejestracji do VAT w Niemczech – praktyczny przewodnik>>

Rejestracja do VAT w Niemczech jest jedynie pierwszym krokiem, który trzeba wykonać, by prowadzić działalność opodatkowaną na terenie Niemiec. Po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu niemieckiego numeru VAT-UE (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, USt-IdNr.) należy spełnić szereg obowiązków związanych z rozliczeniem niemieckiego podatku VAT oraz wypełnić wymogi sprawozdawcze.

Deklaracje w niemieckim podatku VAT

Niemiecki podatek VAT jest podatkiem rozliczanym rocznie, a nie jak w Polsce miesięcznie lub kwartalnie. W Niemczech składa się zatem deklarację roczną (Umsatzsteuerjahreserklärung). Obok deklaracji rocznej składa się także wstępne deklaracje (Umsatzsteuervoranmeldung).

Wstępne deklaracje (Umsatzsteuervoranmeldung)

Wstępne deklaracje pełnią taką samą rolę, jak deklaracja JPK V7M i JPK V7K w Polsce. Wykazuje się w niej transakcje istotne z punktu widzenia podatku VAT, a na podstawie tej deklaracji należy uiścić zaliczkę na podatek należny (Vorauszahlung). Od podatku należnego (Umsatzsteuer) odlicza się podatek naliczony (Vorsteuer). Rozliczenie podatku funkcjonuje na zasadach podobnych jak w naszym kraju.

Podstawowym okresem rozliczeniowym w Niemczech jest kwartał. Jeżeli kwota podatku należnego za poprzedni rok jest wyższa niż 7.500 euro, to okresem rozliczeniowym będzie miesiąc. Jeżeli kwota tego podatku za zeszły rok była niższa niż 1.000 euro, właściwy urząd skarbowy może zwolnić podatnika z obowiązku składania wstępnych deklaracji i uiszczania zaliczek.

Podatek należny w poprzednim roku kalendarzowymOkres, za jaki składne są deklarację wstępne
powyżej 7.500 euromiesiąc kalendarzowy
powyżej 1.000 i do 7.500 eurokwartał
do 1.000 eurozwolnienie z obowiązku składania wstępnych deklaracji i uiszczania zaliczek

Podatnicy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym mieli nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w kwocie przekraczającej 7.500 euro, mogą zrezygnować z rozliczeń kwartalnych i wybrać rozliczenia w okresie miesięcznym. Wnioskiem tym podatnik jest wtedy związany przez cały rok kalendarzowy. Wniosek taki należy złożyć co do zasady do 10 lutego danego roku kalendarzowego. Jest to korzystne dla firm nastawionych na eksport i sprzedaż poza Niemcy, ponieważ umożliwia to uzyskanie szybszego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego.

Nowi przedsiębiorcy oraz firmy, które zarejestrowały się do VAT w Niemczech, w roku rejestracji oraz w roku następnym muszą składać wstępne deklaracje miesięcznie. Nie mogą one skorzystać zatem co do zasady z rozliczeń kwartalnych.

Wstępne deklaracje należy składać terminie do 10. dnia następnego miesiąca. W tym terminie należy również uiścić zaliczkę. Jest to zatem termin krótszy niż w Polsce (do 25. dnia następnego miesiąca).

Możliwe jest zawnioskowanie do właściwego urzędu skarbowego (Finanzamt) o stałe przesunięcie terminu (Dauerfristverlängerung). W takim przypadku następuje przesunięcie obowiązku złożenia wstępnej deklaracji i uiszczenia zaliczki o miesiąc (np. deklarację za styczeń należy złożyć do 10 marca). Wniosku nie trzeba ponawiać co okres rozliczeniowy. Jest on skuteczny do jego odwołania (przez Finanzamt lub samego podatnika).

Prawo niemieckie przewiduje, że deklaracje trzeba składać co do zasady drogą elektroniczną. Wykorzystywany tutaj jest portal ELSTER (www.elster.de). Na uzasadniony wniosek (nadmierne trudności dla podatnika) właściwy urząd skarbowy może zwolnić z obowiązku składania deklaracji w formie elektronicznej. W takim przypadku należy składać deklarację na urzędowych formularzach papierowych. Deklarację można wtedy przesłać pocztą lub faksem, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach. Sporządzenie deklaracji można także zlecić specjaliście w tym zakresie, ponieważ samodzielne rozliczenia mogą nie być takie proste, jak się to mogłoby wydawać na pierwszy rzut oka. Sporo firm popełnia przy samodzielnych rozliczeniach błędy, co kończy się często kontrolami lub innymi nieprzyjemnościami ze strony niemieckich urzędów.

Deklaracja roczna (Umsatzsteuerjahreserklärung)

Obok wstępnych deklaracji należy złożyć także deklarację roczną. Jest to dodatkowy obowiązek, który w Polsce nie występuje. Deklaracja roczna powinna co do zasady stanowić sumę wstępnych deklaracji złożonych w danym roku i nie powinna w stosunku do nich wykazywać większych odchyleń.

Deklarację roczną trzeba złożyć do:

  • do 31 lipca roku następnego – dla podatników nieobsługiwanych przez doradcę podatkowego
  • do końca lutego drugiego roku po końcu okresu rozliczeniowego (czyli za 2023 r. do końca lutego 2025 r.)

Forma złożenia deklaracji rocznej jest taka sama, jak w przypadku wstępnych deklaracji. Zasadą jest złożenie deklaracji w formie elektronicznej, w uzasadnionych przypadkach podatnik może być zwolniony z tego obowiązku.

Informacja podsumowująca (Zusammenfassende Meldung)

Identycznie jak w Polsce, niemiecki podatnik VAT musi składać informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach. Zasadą jest, że są one składane w Niemczech miesięcznie, do 25. dnia następnego miesiąca. Miesięczny obowiązek składania informacji powstaje niezależnie od tego, czy podatnik rozlicza się kwartalnie i czy uzyskał stałe przesunięcie terminu składania wstępnych deklaracji.

W przypadku podatników, którzy w bieżącym i w ostatnich czterech kwartałach nie przekroczyli kwoty 50.000 euro, w stosunku do transakcji, które podlegają obowiązkowi ujęcia w informacji podsumowującej, istnieje możliwość składania informacji kwartalnie. Termin do jej złożenia to 25. dzień miesiąca następnego po zakończeniu kwartału.

W pewnych wypadkach możliwe jest składanie tylko rocznej informacji podsumowującej, do 25 stycznia roku następnego. Dotyczy to w szczególności podatników zwolnionych z obowiązku składania wstępnych deklaracji oraz podatników, których obrót w poprzednim roku nie przekroczył 200 tys. euro oraz suma wewnątrzwspólnotowych transakcji nie przekroczyła kwoty 15 tys. euro.

Podobnie jak w Polsce, nie trzeba składać informacji zerowych. Jeżeli zatem w danym miesiącu nie doszło do żadnej transakcji unijnej, to nie trzeba przygotować informacji podsumowującej.

Informacje podsumowujące składa się drogą elektroniczną, a na wniosek urząd skarbowy może zwolnić podatnika z tego obowiązku i umożliwić złożenie jej w sposób tradycyjny.

Intrastat

Firmy zarejestrowane do VAT w Niemczech, jeżeli dokonują w ramach transakcji przywozu lub wywozu towarów z terytorium Niemiec, zobowiązane są do spełnienia obowiązków statystycznych. Służą temu głównie zgłoszenia Intrastat.

Zgłoszenia należy składać miesięcznie do 10. dnia następnego miesiąca, drogą elektroniczną. Nie można zawnioskować o przedłużenie tego terminu.

Przepisy niemieckie wprowadzają progi wartościowe, powyżej których powstaje obowiązek składania zgłoszeń Intrastat. Progi te są od siebie niezależne, przekroczenie jednego z nich aktualizuje obowiązek złożenia zgłoszenia.

W przypadku przywozu towarów do Niemiec próg ten wynosi 800.000 euro za poprzedni rok kalendarzowy. Jeżeli w bieżącym roku ten próg zostaje przekroczony, to obowiązek zgłoszeń powstaje od miesiąca, w którym próg przekroczono. Do obliczenia powyższej wartości uwzględniana jest wartość transakcji, na podstawie których dochodzi do przywozu towaru do Niemiec z innych państw UE.

W przypadku wywozu towarów z Niemiec do innych krajów UE próg ten wynosi 500.000 euro. Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów powyżej tego progu trzeba ująć w zgłoszeniu Intrastat.

VAT w Niemczech – podsumowanie

Rejestracja podatkowa w Niemczech do celów VAT jest pierwszym krokiem przy rozwoju działalności w tym kraju. Bieżące rozliczenia podatku VAT wymagają szczegółowej znajomości przepisów niemieckich. Wprawdzie konstrukcja podatku i obowiązki z nim związane są podobne do regulacji polskich, to zalecanym jest, by rozliczenia podatku VAT i przygotowanie deklaracji prowadzone było przez niemieckie biuro rachunkowe lub niemieckiego doradcę podatkowego.

Kancelaria JLT zapewnia kompleksowe wsparcie podatkowe dla firm w Niemczech, w tym rejestruje polskie firmy do VAT w Niemczech. Usługi doradztwa prawnego i podatkowego w Niemczech świadczone są w ramach współpracy z niemieckimi doradcami podatkowymi. W zależności od rodzaju sprawy zapewniamy wsparcie ze strony niemieckiego specjalisty. Sprawy podatkowe na terenie Niemiec są wtedy koordynowane przez doradcę podatkowego z kancelarii JLT.

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań